Gweithgareddau

 • Dogfennau Vic Davies o 1967

  GWYBODAETH NEWYDD AM ISETHOLIAD GORLLEWIN Y RHONDDA

  Diolch yn fawr iawn i deulu’r diweddar Vic Davies, y Rhondda, am drosglwyddo i’r Gymdeithas Hanes ddogfennau hynod ddifyr am Isetholiad Seneddol Gorllewin Rhondda dros hanner can mlynedd yn ôl.

  Mae’r casgliad yn cynnwys llyfr lloffion gyda thoriadau o’r wasg sy’n dwyn i gof holl fwrlwm yr ornest hanesyddol yn 1967 pan lwyddodd Vic Davies i dorri mwyafrif anferth y Blaid Lafur i lawr o 17,000 i 2,306 o bleidleisiau yn unig, gogwydd o 29 y cant i Blaid Cymru.

  1967 Rhondda By-election

  Yn ogystal mae nifer o lythyrau gwerthfawr iawn, gan gynnwys llongyfarchiadau gan arweinydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans, oedd wedi’i ethol yn Aelod Seneddol dros Sir Gaerfyrddin y flwyddyn gynt.

  1967 Llongyfarch Vic Davies

  Ceir hefyd lythyr ar ran yr SNP gan Dr Andrew Lees o Bearsden ger Glasgow yn gwahodd Vic Davies i deithio i’r Alban i gefnogi ymgyrch Winifred Ewing yn isetholiad Hamilton – yn benodol i gadw cwmni iddi hi wrth fynd i lawr pwll glo yn yr ardal.  Roedd Winnie Ewing wedi cwrdd â Vic rai wythnosau cyn hynny yng Nghynhadledd y Blaid yn Nolgellau.

  Mae’n amlwg o weld cynnwys y pecyn fod Vic wedi derbyn y gwahoddiad, mynd i lawr ...

  02/12/2018
 • Plaid Cymru’n Cofio Wynne Samuel

  Bydd sesiwn arbennig yn ystod cynhadledd flynyddol Plaid Cymru yn rhoi teyrnged i’r diweddar Dr Wynne Samuel.

  Yn hanu o Ystalyfera yng Nghwm Tawe, helpodd Wynne Samuel sefydlu Plaid Cymru yng nghymoedd De Cymru ac fe ddaeth yn un o gynghorwyr cyntaf y Blaid pan enillodd sedd ar Gyngor Dosbarth Gwledig Pontardawe yn 1946.

  Aeth ymlaen i ddod yn fargyfreithiwr ac arbenigwr amlwg ar lywodraeth leol, ac ar un adeg fe’i ystyrid yn arweinydd posibl i Blaid Cymru.  Yn 1965, fe’i penodwyd yn Glerc y Dre – neu Brif Weithredwr – Cyngor Bwrdeistref Dinbych-y-Pysgod yn Sir Benfro a nes ymlaen fe oedd ysgrifennydd a symbylydd Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru.

  Cofir gwasanaeth Wynne Samuel mewn darlith ddarluniadol a drefnir gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru a’i thraddodi gan gadeirydd y Gymdeithas, y Dr Dafydd Williams.

  ” Roedd Wynne Samuel yn un o gymeriadau mwyaf Plaid Cymru’r ugeinfed ganrif”, meddai Dr Williams, a fu’n ysgrifennydd cyffredinol y Blaid rhwng 1971 a 1993.  “Mae’n hen bryd i ni roi clod teilwng iddo am ei wasanaeth eithriadol i Gymru a’i chymunedau lleol “. 

  Cynhelir y ddarlith am 4:30pm, Dydd Gwener 5 Hydref yn ystod cynhadledd flynyddol y Blaid yn Theatr Mwldan, Aberteifi.  Traddodir yn Gymraeg gyda chyfieithu ar ...

  19/09/2018
 • Cofio Phil Williams Teyrnged Cynog Dafis

  Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd dydd Iau, 9 Awst 2018, bu Plaid Cymru’n dathlu bywyd y diweddar Athro Phil Williams, ei hymgeisydd yn is-etholiad Caerffili hanner can mlynedd

  Trefnwyd y cyfarfod gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru a rhoddwyd teyrngedau gan Dafydd Williams a Cynog Dafis a chyfraniad gan Dafydd Wigley.

  Cofio Phil Williams

  Teyrnged gan Cynog Dafis

  Mi allen i siarad am Phil, y polymath rhyfeddol o ddyn sut ag oedd-e, drwy’r dydd ond cwta 15 munud sy gen i ac rwyf am ganolbwyntio ar ei gyfraniad neilltuol iawn-e mewn materion gwyrdd – sef y pwnc pwysicaf – oes ca’i fentro’i ddweud-e – o bob pwnc yn y byd.

  Ond alla’i byth â pheidio sôn am rai atgofion penodol.

   

  Mae geni ddelwedd glir yn ‘y meddwl o’r tro cyntaf erioed i fi’i weld-e, yn Ysgol Haf y Blaid yn Llangollen 1961, peint o gwrw yn ei law, a’i wyneb yn pefrio wrth ymuno yn y canu oedd yn atseinio drwy’r bar – canu Cymraeg wrth gwrs. Ryn ni’n arfer meddwl am Phil fel meddyliwr – roedd e’n dweud mai darllen traethawd Ted Nevin ar ystadegau economi Cymru a barodd iddo-fe ymuno â’r Blaid – ond o’r galon a’r ...

  17/08/2018
 • Lansio Llyfr John Osmond

  Gwahoddir aelodau o Gymdeithas Hanes Plaid Cymru i lansiad cynhadleddol o ‘Ten Million Stars Are Burning’, nofel sydd newydd ei chyhoeddi, yn ystod Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn y Pafiliwn, Llangollen am 4:45yp brynhawn dydd Gwener 23 Mawrth 2018.

  Dyma’r llyfr cyntaf mewn cyfres o dair cyfrol gan yr awdur a sylwebydd gwleidyddol adnabyddus, John Osmond. Mae’n cofnodi’r newidiadau sylweddol yng Nghymru a ddatblygodd rhwng y ddau refferendwm ddatganoli, yn 1979 a 1997, drwy lygaid dau gymeriad ffuglennol – a llu o bobl go iawn! Bydd John mewn sgwrs gyda Chadeirydd y Gymdeithas, Dafydd Williams.

  11/03/2018
 • DJ and Noëlle: Shaping the Blaid

  Mae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru’n falch i gyhoeddi fersiwn estynedig o ddarlith Cynhadledd Wanwyn 2017 a draddodwyd ar Ddydd Gwener 3 Mawrth gan D. Hywel Davies.

  Yn dwyn y teitl ‘DJ and Noëlle: Shaping the Blaid’, mae’r ddarlith yn edrych ar y rhan gref y bu Dr DJ Davies a Dr Noëlle Davies yn chwarae ar ddatblygiad Plaid Cymru.

  Graddiodd Hywel Davies mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yng Ngholeg y Brifysgol, Aberystwyth a bu’n Fyfyriwr Ymchwil yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd. Mae’n gyn-olygydd y Merthyr Express a bu hefyd yn newyddiadurwr ac yn gynhyrchydd/gyfarwyddwr teledu gyda HTV/ITV Cymru a Ffilmiau’r Nant. Mae’i lyfr ‘The Welsh Nationalist Party, 1925-1945: A Call to Nationhood’ yn dal yn ffynhonnell glasurol ar sefydlu Plaid Cymru a degawdau cynnar y mudiad.

  14/04/2017
 • Darlith Eisteddfod am Dr DJ a Dr Noëlle Davies

  2016Richard Wyn JonesDathlu bywyd pâr unigryw yn hanes Plaid Cymru

  Bydd cyfle i bobl a ddaw i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni hanes gŵr a gwraig a helpodd gosod sylfeini Plaid Cymru.

  Bu’r Dr DJ Davies a’i briod Dr Noëlle Davies yn ffigurau amlwg yn ystod degawdau cyntaf y blaid genedlaethol.

  Yn gyn-löwr a deithiodd America gynt, fe ddatblygodd David James Davies bolisi economaidd y Blaid – gan groesi cleddyfau ambell dro gyda llywydd y mudiad, Saunders Lewis – yn ystod tridegau’r 20fed canrif.

  Priododd â Noëlle Ffrench, a hanodd o Iwerddon, ar ôl iddyn nhw gwrdd yng Ngholeg Rhyngwladol y Bobl yn Elsinore, Denmarc ac fe geisiodd y ddau sefydlu rhywbeth tebyg yn eu cartref, Pantybeiliau, Y Fenni.

  Roedd arbenigedd y ddau ar bolisi economaidd Gwyddelig a Sgandinafaidd yn ddylanwadol iawn, a chyhoeddodd DJ Davies ddogfen bwysig ...

  22/07/2016
 • Darlith Robin Chapman 2015

  Hystings ym Mharadwys: Islwyn Ffowc Elis ac Is-etholiad Maldwyn 1962.

  Darlithydd  Robin Chapman.

  Dydd Mercher 5 Awst 2015

  Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau                 

   

  Sleids y Ddarlith >> Hystings ym Mharadwys RobinChapman

  Sain y Ddarlith >>

   

   

   

   

  30/12/2015
 • Cofio Saunders Lewis

  Plac Glas ar gyfer cartref Saunders Lewis

  20151119PenarthImg_9000

   

  Sylw ar Heno 19 Tachwedd 2015

   

  Dadorchuddir plac glas Dydd Iau 19 Tachwedd ar y tŷ ble bu Saunders Lewis yn byw ym Mhenarth er mwyn nodi 30 mlynedd ers iddo farw.

  Trefnir yr achlysur gan gangen leol Plaid Cymru ynghyd â Chymdeithas Hanes yn Blaid gyda chefnogaeth perchennog presennol y tŷ ers marwolaeth Mr Lewis ac sydd wedi cadw rhai o’r celfi yn ei hen stydi.

  Caiff y plac glas coffa ei ddadorchuddio gan gyn-Lywydd y Blaid Dafydd Wigley mewn seremoni yn y tŷ brynhawn Dydd Iau, 19 Tachwedd.  Bydd yr Arglwydd Wigley, cyn-Aelod Seneddol a chyn-Aelod Cynulliad a fu hefyd yn cludo’r arch yn angladd  Mr Lewis, hefyd yn traddodi darlith ar fywyd a gwaddol ei fywyd gyda’r nos yn Ysgol Gynradd Evenlode, Penarth.

  Bu Mr Lewis yn bresennol yn y cyfarfod yn Bedwas Place, Penarth, yn 1924 a arweiniodd at ffurfio Plaid Genedlaethol Cymru y flwyddyn ganlynol.  Bu’n un o sefydlwyr y Blaid a’i Llywydd.  Yn ogystal â bod yn weithgar yn wleidyddol, fe’i gydnabyddir yn gyffredinol hefyd i fod yn un o ffigurau llenyddol amlycaf Cymru’r ugeinfed ganrif.  Yr oedd ...

  05/11/2015
 • D.J. Y Cawr o Rydcymerau

  D.J.Williams, Abergwaun
  (Y Cawr o Rydcymerau)
  1885 – 1970

  Mae’r Gymdeithas Hanes yn falch iawn o gyhoeddi’r traethawd ar fywyd un o sylfaenwyr Plaid Cymru, DJ Williams. Dyma draethawd a seiliwyd ar y ddarlith a draddodwyd gan Emyr Hywel yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli Ddydd Mawrth 6 Awst 2014.
  Yn enedigol o Flaenporth, Ceredigion bu Emyr Hywel yn brifathro Ysgol Tre-groes hyd at ei ymddeoliad. Astudiodd fywyd a gwaith DJ Williams ar gyfer gradd M Phil. ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, a chyhoeddwyd sawl llyfr o’i storiâu a’i farddoniaeth i blant.

  1885 – 1902: Bro mebyd

  Ganwyd D.J. ym Mhen-rhiw, fferm ddiarffordd yng nghyffniau Rhydcymerau, Sir Gaerfyrddin. Yn ei gyfrol Hen Dŷ Ffarm rhydd D.J. inni ddarlun cynnes o’r aelwyd gan gydnabod nad oedd yno foethusrwydd ein cartrefi modern ni:

   

  Yn ein hamser ni … yr oedd y gegin yn isel a thywyll – rhwng y trawstiau trwchus a’r ystlysau cig moch, y rhwydi silots, ac, yn fynych, raff neu ddwy o wynwns Llydaw, y dryll yn ei le, a’r ffroenau, bob amser, yn boenus o gywir at dalcen yr hen gloc druan, basgedi o wahanol faint, bwndel neu ddau o wermod lwyd a gawmil wedi eu sychu, a llawer o drugareddau tebyg, anhepgorion ...

  04/09/2015
 • Refferendwm yr Alban

  Ymhlith y Cymry a deithiodd i helpu’r ymgyrch dros annibyniaeth i’r Alban roedd Gwerfyl Hughes Jones, Llanuwchllyn a dau o Abertawe, Mari Evans a Dafydd Williams.  Dyma gofnod answyddogol o’u hwythnos yn yr ‘Hen Ogledd’.

  Dydd Llun 15 Medi 2014

  ‘Pob lwc’.  Dyna’r ffarwel calonogol gawson ni wrth ymadael â’r Bala ar ein ffordd i’r Alban ychydig o ddyddiau cyn y refferendwm annibyniaeth, y tro cyntaf ers canrif i un o’r cenhedloedd Celtaidd herio grym y wladwriaeth Brydeinig.

  Siomi ar yr ochr orau ychydig ar ôl croesi ffin yr Alban ar ôl clywed bod ardaloedd fel Dumfries a’r gororau yn llugoer.  Roedd cynifer o bosteri o blaid annibyniaeth i’w gweld ar hyd y ffordd ag yr oedd yn erbyn, ac roedd fel pe bai’r tymheredd yn codi wrth i ni deithio drwy niwl yr hydref i’r gogledd i dref fach Balerno ar gyrion Caeredin a chartref ein ffrind Morag Dunbar, cantores werin o fri sy’n gyfarwydd iawn â Chymru.

  2014m09Yes Nicola Alex

  Dydd Mawrth 16 Medi

  Swyddfa Gordon MacDonald, aelod SNP o Senedd yr Alban oedd pencadlys yr ymgyrch Yes Scotland yn etholaeth Pentlands, Caeredin, a dyna’r lle aethon ni i weithio.  Roedd ...

  19/03/2015
 • Ffotograffydd yn cyflwyno lluniau o’r 1960’au

  Mae’r Ffotograffydd Tudur Owen, o Groesor, wedi cyflwyno cyfres o luniau yn dyddio nôl i 1964 i Gymdeithas Hanes Plaid Cymru. Ymhlith y lluniau mae Cyfarfod Mabwysiadu Elystan Morgan yn Ymgeisydd 1964. Dathliadau yng Nghynhadledd Plaid Cymru 1996 yn dilyn llwyddiant Gwynfor Evans yn yr Is-etholiad, ymgyrch Is-etholiad Caerffili 1968 ac ymgyrch Dafydd Wigley ym Meirionnydd 1970.

  Dywedodd Dafydd Williams, Cadeirydd y Gymdeithas, “Mae’r casgliad yma yn ychwanegiad sylweddol i’r archif ac rydym yn falch fod gweithgarwch a bwrlwm cyfnod y 1960au i’w weld yn amlwg yn y lluniau.

  “Difyr yw gweld wyneb Winnie Ewing a mintai o’n ffrindiau o’r SNP yn y lluniau, a hynny mewn sawl frwydr gofiadwy – arwydd o’r cyfeillgarwch rhwng ein dwy blaid ar hyd y blynyddoedd.

  “Mae’n diolch yn fawr i Tudur Owen am gyflwyno’r casgliad.”

   

  11/11/2014
 • Cofio DJ

  DJ Williams AbergwaunEisteddfod 2014 – Pabell y Cymdeithasau 2 am 3:30pm, Ddydd Mercher, 6 Awst

  COFIO DJ AR Y MAES

  Bydd cyfle i ddathlu bywyd un o awduron Cymraeg mwyaf nodedig yr ugeinfed ganrif yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli.

  Traddodir darlith goffa ar fywyd D.J. Williams (1885-1970), llenor a chenedlaetholwr amlwg a aned ym Mhenrhiw, ym mhlwyf Llansawel, Sir Gaerfyrddin.

  Yn un ar bymtheg oed aeth i chwilio am waith ym maes glo de Cymru, gan weithio dan ddaear cyn troi at y byd addysg a mynd ymlaen at yrfa lenyddol ddisglair.

  Roedd yn genedlaetholwr brwd ac yn un o’r bobl a sefydlodd Blaid Cymru yn 1925. Ynghyd â Saunders Lewis a Lewis Valentine, fe losgodd yr ysgol fomio ym Mhenyberth a dioddef cyfnod dan glo yn Wormwood Scrubs.

  Roedd cyflwr ariannol Plaid Cymru yng nghanol y 1960au yn echrydus, ac mae’n amheus a fyddai wedi gallu ymladd yr etholiad cyffredinol yn 1966 oni bai i D.J. werthu Penrhiw sef yr Hen Dŷ Ffarm yn ei gyfrol adnabyddus, a rhoi’r arian i Blaid Cymru.

  Cynhelir y ddarlith ym Mhabell y Cymdeithasau 2 am 3:30pm, Ddydd Mercher, 6 Awst dan nawdd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru.  Y ...

  22/07/2014
 • RADIO CEILIOG

  Cofiwch wrando ar Phillip Lloyd yn siarad am ddarlledu anghyfreithlon yn y 50au a’r 60au ar raglen John Hardy ‘Cadw Cwmni’ dydd Llun 20ed Ionawr,
  S4C. Caiff y rhaglen ei hailddarlledu ar Sadwrn y 25ain Ionawr hefyd.

  Y BLAID FFASGAIDD YNG NGHYMRU. PLAID CYMRU A’R CYHUDDIAD O FFASGAETH

  Mae’r llyfr uchod gan yr Athro Richard Wyn Jones ar werth nawr a bydd y cyfieithiad ar werth ar yr 20ed o fis Mai 2014

  16/01/2014
 • Cylchlythyr Cyntaf y Gymdeithas Hanes

  2013 Cylchlythyr Cyhoeddwyd rhifyn gyntaf o gylchlythyr Cymdeithas Hanes Plaid Cymru

  Gallwch ei ddarllen yma  >>  Cylchlythyr

  24/12/2013
 • Rôl Gudd Penarth yn Hanes Cymru

  Rôl gudd Penarth yn hanes Cymru 

  Nos Fawrth, 7fed Ionawr 2014, Windsor Arms, Windsor Rd. Penarth am 7.30pm.  

  Darlith gan Athro Richard Wyn Jones  a bwffe i gofio yr achlysur 90 mlynedd yn ôl – cyfarfod cyntaf ‘Mudiad Cymreig’.  

  Tocyn ar gael am £10.00 . Anfonwch eich siec at Alan Jobins , 47, Wingfield Rd  Eglwys Newydd , Caedydd  CF141NJ.

  Saunders Lewis Ambrose Bebb

  Bydd noson arbennig yn nodi 90ain pen-blwydd cyfarfod cyntaf Y Mudiad Cymreig, a arweiniodd at ffurfio Plaid Cymru’r flwyddyn ganlynol, i’w gynnal ym Mhenarth ym Mis Ionawr.

  Cynhaliwyd y cyfarfod hanesyddol yn 11, Bedwas Place, Penarth ar noson Ionawr 7fed, 1924, ac fe fydd y digwyddiad coffa yng ngwesty’r Windsor Arms Nos Fawrth, Ionawr 7 (am 7.30pm).

  Trefnir ar y cyd gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru a Changen Penarth o’r Blaid.

  Y gŵr gwadd fydd yr Athro Richard Wyn Jones, sy’n hanesydd, sylwebydd gwleidyddol a darlledwr o fri.

  Yn y cyfarfod yn 1924, dechreuodd grŵp bychan o genedlaetholwyr dan arweiniad y darlithydd a dramodydd Saunders Lewis lunio polisïau ac amcanion oedd â’r nod o achub Cymru rhag difodiant diwylliannol a gwleidyddol.

  Yn ogystal â Saunders Lewis, mynychwyd y cyfarfod ...

  02/12/2013
 • Sgwrs am Radio Ceiliog – Radio Free Wales

        ETHOLAETH CAERFFILI

  CYMDEITHAS HANES PLAID CYMRU

  Sgwrs wedi’i darlunio gan Philip Lloyd

   Radio Free Wales

  Radio Ceiliog

  Hanes darlledu anghyfreithlon –  y frwydr am yr  hawl i Blaid Cymru gael darlledu’n wleidyddol

  Clwb Rygbi Caerffili 

  Nos Iau, Medi’r 26ain am 7:30

  Mynediad am Ddim

  Croeso cynnes i bawb

  16/09/2013
 • Rhifyn y Merched – Y Ddraig Goch Ionawr 1952

  Cyhoeddwyd rhifyn arbennig o’r Ddraig Goch – Rhifyn y Merched yn Ionawr 1952

  Draig Goch Ionawr 1952

  1952m01 Y Draig Goch

  17/08/2013
 • Archif o Abertawe

  Mae dogfennau diddorol wedi cyrraedd o Abertawe
  Abertawe

  Voice of Wales

  1970 Abertawe

  1959 Voice of Wales

  20/07/2013
 • Hanes y Blaid ym Môn 1925 – 1987

  Cyfarfod : Cynhadledd y Gwanwyn  Mawrth 1af 2013

  ‘Beics, Barbeciws a Leiffbôt Llannerchymedd’ : Hanes y Blaid ym Môn’ 1925 – 1987

  Gerwyn James

  Dydd Gwener , 1af Mawrth , 4.30pm

  Rwyf yn un o frodorion yr ynys. Cefais fy magu yn ardal y Star, plwyf Penmynydd, ond  rwyf yn byw yn Llanfair Pwllgwyngyll ers 1977. Bum yn athro hanes am flynyddoedd lawer, ym Mhwllheli, ac yna yn Nhryfan, Bangor.

  Erbyn hyn rwyf yn diwtor rhan-amser gyda’r WEA. Yn ddiweddar fe fum wrthi yn sgwennu llyfr ar hanes y Rhyfel Mawr yn y rhan hon o’r ynys -sef ‘Y Rhwyg’,  a bydd hwn yn cael ei gyhoeddi yr haf yma gan Wasg Carreg Gwalch.

  Y prosiect diweddara yw hanes y Blaid ar yr ynys – a’r gobaith yw y caiff hwn weld olau dydd fel llyfr yn reit fuan.

  Rwyf yn aelod o’r Blaid ers 1973, ac wedi bod yn ymgyrchwr, canfasiwr, dosbarthwr taflenni a chnociwr drysau ers etholiad 1974.

  Croeso i Bawb

  09/02/2013
 • Cynhadledd 2012

  Cynhadledd Plaid Cymru – Theatr Brycheiniog  Aberhonddu

  Dydd Sadwrn, 15fed Medi, 4.30pm

  Darllediadau anghyfreithlon y Blaid : Mynnu llais i Gymru

  Emrys Roberts , Cyn Ysgrifennydd y Blaid

  Araith D.J. Williams yn Ysgol Preseli 1964

  Recordio atgofion Pleidwyr Caerffili, Haf , 2012

  Ben Jones , Arweinydd y cynllun peilot

  01/09/2012
 • Hanes Menywod ym Mhlaid Cymru

  Mae Cymdeithas Hanes y Blaid yn awyddus i glywed mwy am hanes menywod ym Mhlaid Cymru. Oes gennych chi hansion, lluniau neu archifau? Cysylltwch a ni. Rydym nawr ar Facebook ‘Hanes Plaid Cymru History’ neu danfonwch ebost at history@hanesplaidcymru.org

  16/05/2012
 • Cofio JE

   JE, Pensaer Plaid Cymru1935 JE Tros Gymru

  Trefnodd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru gyfarfod arbennig yn ystod y Gynhadledd yn Llandudno ym Mis Medi 2011 i gofio bywyd JE Jones a fu’n Ysgrifennydd Cyffredinol Plaid Cymru rhwng 1930 a 1962.  nawr mae’r deyrnged gan Gadeirydd y Gymdeithas ac un o’i olynwyr, Dafydd Williams, wedi ei gyhoeddi yn adran Cyhoeddiadau y wefan.

  28/10/2011
 • Cofio Brwydr Dwy Genedl

  Yng nghanol holl weithgarwch Ysgol Haf hynod lwyddiannus yng Nglanllyn ger y Bala, Meirionnydd, trefnwyd ymweliad â safleoedd dau ddigwyddiad o bwys yn hanes dwy wlad Geltaidd ar 16 Gorffennaf 2011.

  Arweiniwyd yr ymweliad gan y Gynghorydd Sir Elwyn Edwards i gronfa dwr Tryweryn a phentref Fron-goch, ble daliwyd 1,800 o garcharorion Gwyddelig yn dilyn Chwyldro’r Pasg yn 1916.

  2011 Frongoch

  Rhoddwyd y teitl Prifysgol Chwyldro i wersyll Fron-goch wrth i’r carcharorion drefnu cyfarwyddid cyfrinachol mewn tacteg filwrol yn ogystal â dysgu’r iaith Wyddeleg a’r Gymraeg.  Ymhlith y Gwyddelod bu’r arweinwyr Michael Collins ac Arthur Griffith.  Yn 2002 dadorchuddiwyd plac mewn tair iaith i nodi’r carchariad.

  Aeth y parti ymlaen mewn coets i edrych ar argae a chapel coffa Cwm Tryweryn, ble boddwyd cymuned Gymraeg Capel Celyn er gwaeth gwrthwynebiad chwyrn pobl Cymru.  Fe soniodd y Cynghorydd Edwards, sy’n hanu o’r ardal, sut yr oedd pobl leol a chenedlaetholwyr ledled Cymru wedi gwrthsefyll y boddi.  Mae Dinas Lerpwl wedi cynnig ymddiheuriad o fath yn ystod y blynyddoedd diweddar.

  Hwyluswyd yr ymweliad gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru.  Wrth ddiolch i’r Cynghorydd Edwards, dywedodd y cyn-AS Adam Price bod deall y gorffennol yn ymrymuso ...

  29/07/2011
 • Cychwyn y Gymdeithas

  2011 Deffro

  28/01/2011
 • Nofel Newydd yn Olrhain y Cwrs i Ddatganoli

  Nofel Newydd yn Olrhain y Cwrs i Ddatganoli

  Adolygiad llyfr gan Dafydd Williams, Ysgrifennydd Plaid Cymru, 1971-1993 a Chadeirydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru

  Dyma’r llyfr i bawb sydd am wybod mwy am y degawdau tyngedfennol a arweiniai at y refferendwm datganoli llwyddiannus yn 1997.

  ‘Ten Million Stars Are Burning’ yw teitl nofel newydd ei chyhoeddi gan yr ysgrifennwr a sylwebydd adnabyddus John Osmond. 

  Mae’r awdur wedi gosod tasg uchelgeisiol i’w chyflawni – sef adrodd sut y ceisiodd pobl Cymru ddod i delerau â’u hunaniaeth eu hunain drwy chwarter olaf yr ugeinfed ganrif; ac yn benodol sut y trodd cyflafan 1979 yn fuddugoliaeth o drwch blewyn erbyn 1997.

  Ei ffordd o wneud hyn yw defnyddio dull y nofel ddogfennol, gyda dau brif gymeriad ffuglennol – a llu o bobl go iawn, pobl sy’n siarad â ni yn eu geiriau eu hun, gan ddefnyddio deunydd archif a chyfweliadau i’w hail-gyflwyno.  Dyma’r cyntaf o drioleg, ac mae’n delio â’r cyfnod rhwng 1973 a 1979.  Mae’r awdur yn addo dau arall, gan edrych ar yr 1980au a streic y glowyr; ac un arall fydd yn mynd â ni at 1997.

  Mae yna lond gwlad o arwyr a dihirod, dros ddau gant ...

  23/10/2018
 • Cofio Phil Williams Teyrnged Dafydd Williams

  Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd dydd Iau, 9 Awst 2018, bu Plaid Cymru’n dathlu bywyd y diweddar Athro Phil Williams, ei hymgeisydd yn is-etholiad Caerffili hanner can mlynedd

  Trefnwyd y cyfarfod gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru a rhoddwyd teyrngedau gan Dafydd Williams a Cynog Dafis a chyfraniad gan Dafydd Wigley.

  Cofio Phil Williams

  Teyrnged gan Dafydd Williams, Cadeirydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru

  Mae’n anodd credu ei bod yn bymtheng mlynedd ers colli Phil Williams.  Ac i’m cenhedlaeth i, anodd hefyd yw credu bod hanner can mlynedd wedi carlamu heibio ers yr isetholiad hanesyddol hwnnw yn etholaeth Caerffili.  Rydyn ni’n dal i aros am gofiant teilwng ohono fe, a gobeithio y daw hwnnw maes o law.  Ond mae llawer ar gof a chadw am y gŵr hwn o’r cymoedd a’i yrfa hynod – cymaint yn wir nes ei bod yn broblem penderfynu beth i’w  adael allan.  Diolch byth bod Cynog Dafis yma i edrych ar gyfraniad Phil i’n dealltwriaeth o bwysigrwydd yr amgylchedd, un o achosion mawr ei fywyd gorlawn. 

  Roedd Phil yn bedair blynedd yn hyn na mi – cafodd ei eni yn Nhredegar, ar flaenau cymoedd glofaol Gwent, a’i fagu ym Margoed – a oedd, meddid, ...

  17/08/2018
 • Cofio Phil Williams (1939 – 2003) yn Eisteddfod Caerdydd

  Bydd Plaid Cymru’n dathlu bywyd y diweddar Athro Phil Williams, ei hymgeisydd yn is-etholiad Caerffili hanner can mlynedd yn ôl, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd (am 11:45am, dydd Iau 9 Awst).

  Trefnir y cyfarfod gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru yn ystafell Cymdeithasau 3 yn y Senedd, Bae Caerdydd.

  “Ysbrydolodd Phil Williams genhedlaeth gyfan i sylweddoli’r hyn y gallai Cymru ei gyflawni – dim ond i’n cenedl ennill yr hawl i reoli ein bywydau ein hunain”, meddai Cadeirydd y Gymdeithas a chyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Plaid Cymru, Dafydd Williams.

  Bydd cyn-Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Ceredigion Cynog Dafis a Dafydd Williams yn arwain trafodaeth ar gyfraniad Phil Williams i Gymru yn y cyfarfod.

  Bydd cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg. 

   

   

   

  16/07/2018
 • Cofio Elwyn Roberts

  Cyfraniad Elwyn Roberts ( 1904- 1988 )

   i Gymru a’r Mudiad cenedlaethol

   

  1pm Dydd Iau 10 Awst 2017

  Pabell y Cymdeithasau 1

  Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

   

  Cynhelir sesiwn arbennig ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni i gofio cyfraniad y diweddar Elwyn Roberts i Gymru a’i mudiad cenedlaethol.

   

  Trefnir y sesiwn am 1pm, Dydd Iau 10 Awst 2017 ym Mhabell y Cymdeithasau 1 gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru.

   

  Roedd Elwyn Roberts yn ddylanwad aruthrol ar y Blaid, gan sicrhau ei chadw yn fyw a gweithredu drwy adegau anodd iawn, meddai cadeirydd y Gymdeithas Hanes, Dafydd Williams.

   

  “Fe fu’n gyfarwyddwr  cyllid, ysgrifennydd cyffredinol a thrysorydd cenedlaethol, ac fel angor i Blaid Cymru drwy flynyddoedd helbulus ail hanner ...

  10/07/2017
 • Cymru a Chwyldro’r Pasg – Darlith y Gynhadledd

  Cymru a Chwyldro’r Pasg – Cenhadaeth Jack White yn 1916

  Traddodir y ddarlith yn Saesneg gan Syd Morgan am 4yp Dydd Gwener, 21 Hydref yng Nghynhadledd Plaid Cymru, Pafiliwn Llangollen.

  Jack WhiteWrth i ni nodi canmlwyddiant Chwyldro’r Pasg eleni, mae Cymru wedi canolbwyntio ar wersyll-garchar Frongoch. Fodd bynnag, mae ail gysylltiad rhwng y ddwy genedl. Mae hwn yn bwrw goleuni ar sut yr adweithiodd Llafur i’r Chwyldro, gan ddylanwadu’n sylweddol ar y canfyddiad gan Blaid Genedlaethol Cymru o Iwerddon a Llafur am ddegawdau.

  Ym Mis Ebrill 1916 daeth Jack White i Forgannwg ar genhadaeth i achub James Connolly rhag ei ddienyddio. Methodd; fe saethwyd Connolly yr un bore ag y cafodd White ei arestio. Mae’r cyflwyniad hwn yn edrych ar cri de cœur White: “Cafodd Connolly ei saethu gan fintai saethu Brydeinig a llofruddiwyd sosialaeth yn Iwerddon gyda chydsyniad a chymorth negyddol sosialwyr asgell-chwith Prydeinig”.

   

  Cymdeithas Hanes Plaid Cymru, 4pm Dydd Gwener 21 Hydref 2016

  Cynhadledd Plaid Cymru Pafiliwn Llangollen

  03/10/2016
 • Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop

  Mae’n bryd sylweddoli gwir arwyddocâd un o brif arweinwyr Plaid Cymru, Saunders Lewis, medd un arall o gyn-lywyddion y Blaid, Dafydd Wigley.

  Dafydd Wigley

  Mae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru’n falch i gyhoeddi yn ei chyfanrwydd ddarlith sylweddol gan Dafydd Wigley ar ‘Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop’.  Traddodwyd y ddarlith ym Mhenarth yn dilyn dadorchuddio plac glas i gofio bywyd Saunders Lewis ar y tŷ yn Westbourne Road ble treuliodd traean o’i fywyd.

  Mae Dafydd Wigley yn trafod gweledigaeth Saunders Lewis o briod le Cymru yn Ewrop; ac yn bwrw goleuni ar ei athroniaeth gymdeithasol – yn arbennig ei alwad i ddosrannu meddiant adnoddau naturiol yn nwylo’r bobl ‘fel na all na’r wladwriaeth nac unigolyn neu gasgliad o unigolion, ormesu’n economaidd ar deuluoedd gwerin’.  Sut aflwydd felly, mae’n gofyn, all neb honni bod Saunders Lewis yn perthyn i’r adain dde eithafol?

  Seilir y cynnwys ar ddarlith gynharach a draddodwyd i Ganolfan Hanes Uwch Gwyrfai, ac rydyn ni’n ddiolchgar i aelodau’r Ganolfan am eu parodrwydd i ni gyhoeddi’r fersiwn estynedig hwn.  Bwriedir cyhoeddi fersiwn Saesneg nes ymlaen.

   

   

  Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop

   

  Cadeirydd a Chyfeillion –

  Dwi’n falch iawn, o gael dilyn y seremoni pnawn’ma  o osod plac ...

  11/01/2016
 • Llinell Amser Plaid Cymru

  Llinell Amser Plaid LlinellAmserPlaidPop-up2bb

  20/11/2015
 • Arddangosfa

  Paratowyd Arddangosfa yng Nghynhadledd 2015 gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chymdeithas Hanes Plaid Cymru i nodi 90 mlynedd sefydlu y Blaid.

  2015 10Arddangosfa

  201510 Arddangosfa2

  Yr Archif Wleidyddol Gymreig

  Mae’r Archif Wleidyddol Gymreig yn rhaglen yn y Llyfrgell Genedlaethol i gasglu, cadw, catalogio a hyrwyddo defnydd o archifau sy’n adlewyrchu bywyd gwleidyddol Cymru. Mae llawer o’r archifau gwleidyddol yn gasgliadau personol ffigyrau gwleidyddol adnabyddus gan gynnwys Aelodau Seneddol, Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Senedd Ewrop ac Argwlwyddi ynghyd ag archifau mudiadau megis archifau’r prif bleidiau, grwpiau ymgyrchu, ymgyrchoedd refferenda, grwpiau busnes a mudiadau llafur. Un o’r casgliadau pwysicaf yw’r casgliad deunydd ymgyrchu sy’n cynnwys taflenni a phosteri etholiadol ac ymgyrchoedd refferendwm ers 1837.

  Hanes Plaid Cymru

  Daw’r deunydd yn yr arddangosfa hon o’r casgliadau canlynol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

  • Archif Plaid Cymru
  • Casgliad Effemera Gwleidyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig
  • Casgliad ffotograffau Geoff Charles
  26/10/2015
 • Hystings ym Mharadwys: Islwyn Ffowc Elis ac Is-etholiad Maldwyn 1962

  Darlith Cymdeithas Hanes Plaid CymruIslwyn Ffowc Ellis

  Hystings ym Mharadwys: Islwyn Ffowc Elis ac Is-etholiad Maldwyn 1962.

  Darlithydd  Robin Chapman.

  Cadeirydd  Dafydd Williams.

  Pabell y Cymdeithasau 2            

  3.30yp Dydd Mercher 5 Awst 2015

  Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau                 

  23/07/2015
 • Ymlaen i’r frwydr – Alban 2014

  Ymlaen i’r frwydr

  gan Alan Jobbins.

  2014m09Alan Jobbins YesTeithiodd ysgrifennydd Cymdeithas Hanes y Blaid Alan Jobbins gydag Owen John a Sian Thomas i’r Alban i roi cymorth i’r ymgyrch Ie yn ystod y refferendwm annibyniaeth. Dyma’i stori.

  Wrth lanio yn Glasgow roeddwn i’n pendroni beth oedd o flaen Owen, Sian a minnau. A Glasgow’n ddinas bleidiol i Lafur, pa obaith oedd ar gyfer pleidlais ‘Ie’?

  Yn fuan iawn, roedden ni yng nghanol yr ymgyrch. Canfasio, dosbarthu taflenni i gartrefi ac yn y strydoedd, canu a llafarganu mewn tyrfaoedd fflach – yn ogystal â churo drysau a staffio gorsafoedd pleidleisio. Un cof arbennig yw canfasio mewn ardal ddifreintiedig ble byddai pleidleisiwr ar ôl pleidleisiwr yn ateb ‘Ie’.

  Roedd yr ymgyrch ‘Ie’ yn fendigedig, yn drefnus ac yn weithgar – hyd yn oed yn sicrhau na fyddwn ni’n llwgu!

  Roedd Sgwâr San Siôr yn ysbrydoliaeth, gyda baneri, bandiau, areithiau a chymeradwyo. Dim ond ychwanegu i’r hwyl wnaeth gweiddi’r grŵp o Unoliaethwyr yn chwifio Jac yr Undeb.

  Aeth y canlyniad yn Glasgow o’n plaid ni – a bydd Refferendwm arall yn anorfod. Ond pryd? Gyda stranciau Cameron ac arweinwyr y pleidiau undebol eraill, cyn hir.

  Llun: Alan Jobbins yn Glasgow – ...

  15/03/2015
 • Hanesion am yr Alban 2014?

  2014 Leanne Alban Aeth ugeiniau os nad cannoedd o aelodau o Blaid Cymru i’r Alban i helpu’r frwydr dros annibyniaeth.  Fuoch chi yn un ohonyn nhw?  Os felly oes gyda chi hanesyn bach i ni ei roi ar gof a chadw ar wefan Hanes Plaid Cymru (www.hanesplaidcymru.org)?  Byddai croeso i nodyn byr i ddweud lle aethoch chi, rhyw anecdote a llun os oes un i’w cael.  Danfoner at Dafydd Williams (daitenby@gmail.com).

  05/10/2014
 • Darlith John Davies

  PLAID CYMRU ETHOLAETH CAERFFILI
  Darlith John Daviesyn cyflwyno yr hanesydd

  JOHN DAVIES
  “Plaid Cymru y 50 Mlynedd Diwetha”

  Aneurin Sports Bar
  Penyrheol
  26 Mehefin 2014
  7.30
  Mynediad £10 (yn cynnwys bwyd)
  Tocynnau oddi wrth Huw Jackson huwjackson@msn.com 02920 864979
  (Bydd yr arian yn mynd at Cronfa Etholiad Plaid Cymru Caerffili)

  17/06/2014
 • Dathlu Rhan Penarth Wrth Ffurfio Plaid Cymru

  Daeth cant o bobl i gyfarfod arbennig i gofio 90ain pen-blwydd o’r cyfarfod cyntaf o’r Mudiad Cymreig, grŵp a arweiniodd at ffurfio Plaid Cymru – gan synnu’r gŵr gwadd, yr Athro Richard Wyn Jones, un o brif ysgolheigion ym maes gwleidyddiaeth.

  Fe gynhaliwyd y cyfarfod hanesyddol, cudd yn Bedwas Place, Penarthar Ionawr 7, 1924, ac ymhlith y rhai fu yno bryd hynny oedd y darlithydd a dramodydd, Saunders Lewis, a drigai ym Mhenarth dros flynyddoedd lawer.

  Yn ystod y digwyddiad y mis yma, siaradodd yr Athro Richard Wyn Jones am bwysigrwydd cyfarfodydd y grŵp a’u dylanwad wrth ddatblygu cysylltiadau gyda chenedlaetholwyr yng ngogledd Cymru a sefydliad swyddogol Plaid Cymru’r flwyddyn ddilynol.

  Eglurodd sut y daeth y polisïau a luniwyd gan y grŵp yn bolisïau i Blaid Cymru ei hun yn ei blynyddoedd cyntaf.

  Yn ogystal â Saunders Lewis, yn bresennol yn y cyfarfod hanesyddol cyntaf oedd yr hanesydd, Ambrose Bebb, a pherchnogion y tŷ yn Bedwas Place, yr hanesydd ac ysgolhaig Cymreig, G. J. Williams a’i wraig Elizabeth.

  Trefnwyd y dathliad diweddar gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru a Changen Penarth o’r Blaid, ac ymhlith y cant a ddaeth oedd criw teledu.

  Clywodd ystafell dan ei sang yn y Windsor Arms groeso i’r Athro Jones, aelodau a ...

  08/01/2014
 • Arddangosfa Menywod Plaid Cymru

  Yng Nghynhadledd y Blaid roedd y Gymdeithas Hanes wedi paratoi arddangosfa o Ferched ym Mhlaid Cymru yn ystod y Blynyddoed Cynnar
  ArddangosfaMenywod072b

   

   

   

  Arddangosfa Menywod

   

   

   

  12/12/2013
 • Trafod Llyfr Richard Wyn Jones

   

   

  CHWALU’R CELWYDDAU YN Y GYNHADLEDD

  2013m10 Richard Wyn JonesPaham mae nifer o wleidyddion Prydeinig wedi mynd ati i bardduo Plaid Cymru gyda’r gri o fod yn ffasgaidd, a hynny heb rithyn o dystiolaeth?  A sut cawson nhw lwyddo i barhau i wneud hyn ers cymaint o amser?

  Dyna thema cyfarfod ymylol niferus yn y Gynhadledd Flynyddol yn Aberystwyth eleni a anerchwyd gan yr hanesydd gwleidyddol Professor Richard Wyn Jones.  Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddodd yr Athro Jones ddadansoddiad manwl o’r cyhuddiadau hyn a fyddai’n cael eu hail-adrodd o dro i dro dros y saith degawd diwethaf.  Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan yr Athro Daniel Williams dan nawdd Cangen Aberystwyth a’r gymdeithas hanes ar y cyd.

  Mae’r llyfr yn waith darllen hanfodol i bob cenedlaetholwr.  Mae’n dinoethi’r celwydd a ledaenwyd ers degawdau gan wleidyddion gwrth-Gymreig mileinig. 

  09/11/2013

 • Lewis Valentine – Cyflwyniad Arwel Vittle

  Darlith yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 5 Awst 2013
  20130805ArwelVittle
  gan Arwel Vittle

  ‘Lewis Valentine’

  Addysg

  Y Rhyfel Byd Cyntaf

  Yn yr Ysbyty

  1935LewisValentine

  20130805ArwelVittle2

  05/09/2013
 • Pererindod Flynyddol i Gofeb Gwynfor

  Ymunwch â ni eleni ar ddydd Sadwrn 14 Medi 2013.

  CofebGwynfor2013b2Ymgynnull ym Maes Parcio, Ysgol Tregib, Llandeilo, SA19 6TB am 4.00yp.

  Ymlaen i’r gofeb. Cyflwyniad byr.

  Wedyn am 7yh noson o adloniant gyda ‘Jac y Do’ a bwffe yn y Mountain Gate, Rhydaman.

  Dim ond £15 elw i Gronfa Cofeb Gwynfor.

  Rhaid archebu ymlaen llaw i’r noson

  sethomas@sirgar.gov.uk

  01269 842151

  17/08/2013
 • Cyfarfodydd 2013

  Eisteddfod Sir Ddinbych  2013  Dydd Llun , Gorffennaf, 5ed, 3.30pm

  Pabell y Cymdeithasau 2

  ‘Lewis Valentine’

  Arwel Vittle

  Cynhadled Plaid Cymru  11eg / 12fed Hydref  , Aberystwyth

  Mwy o fanylion mis Mai

  Cyfarfod : Dydd Gwener,  4.30pm Hydref  11

  Croesawir  syniadau am ddatblygu pellach o’n Cymdeithas . Hefyd , croesawir  eich   awgrymiadau am ddarlithoedd / testynnau yn sesiwn yr Ysgol Haf a’n cyfarfod yng Nghadledd yr Hydref 2013 , Aberystwyth.

  17/02/2013
 • CDau Plaid Cymru

  CDdau– Plaid Cymru – CDs

  1960- 1973

  Cynhadledd P.C. Conference

  Theatr Brycheiniog 14-15 Medi / Sept. 2012

  Gwerthir C.Dau am £5.00 ar Stondin Cymdeithas Y Cynghorwyr .

  Hefyd yng nghyfarfod Y Gymdeithas, 15 Medi, Dydd Sadwrn 4.30pm

  Gellir hefyd eu harchebu drwy’r post am £5.00 y sieciau’n daladwy i

  Hanes Y Blaid, 47, Wingfield Rd. Caerdydd CF141NJ.

  12/09/2012
 • Araith yn Eisteddfod y Fro

  Eisteddfod Bro  Morgannwg 2012

  Pryd :  Dydd Llun , 6ed Awst 2012   1.00pm

  Lle  :  Pabell y Cymdeithasau 2

  Teitl :  Gwynfor Evans : Y Dyn a’i Wleidyddiaeth

  Siaradwr : Peter Hughes Griffiths

  Cadeirydd :   Dafydd Williams

  29/06/2012
 • Cyhoeddi Taflenni a Llyfrynnau

  Mae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru yn casglu hen gyhoeddiadau’r Blaid. Yn ystod cyfnod J.E.Jones fel Ysgrifennydd ac ar ôl hynny bu arweinwyr y Blaid yn ddiwyd yn gosod allan eu safbwynt a’u gweledigaeth am Gymru’r dyfodol.

  Ymhilth y cyhoeddiadau sydd wedi eu rhoi ar wefan y Gymdeithas mae ‘Wales as an Economic Entity’ a ‘TV in Wales’ gan Gwynfor Evans a ‘Cychwyn Plaid Cymru’ gane J.E.Jones.

  Hefyd ar y wefan mae nifer o daflenni o’r 1960au yn cynnwys ymgyrch Is-Etholiad 1966 ac Is-Etholiad Vic Davies yn y Rhondda.

  29/01/2012
 • Cyfarfod Cynhadledd 2011

  10fed o Fedi 2011 – Dydd  Sadwrn: 4.30pm

  yn Venue Cymru, Llandudno

  J.E. JONES

  ‘Pensaer Plaid Cymru’

  gan

  Dafydd Williams

  Daeth J E Jones yn Ysgrifenydd Cyffredinol Plaid Cymru yn 1930, bum mlynedd ar ol ei ffurfio. Arhosodd wrth y llyw am ddri ddeg o flynyddoedd , cyfnod a welodd  losgi’r Ysgol Fomio ym Penyberth a’r brwydrau i amddiffyn Mynydd Epynt a Chwm Tryweyn.

  Yn y cyflwniad  hwn bydd y cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Dafydd Williams yn bwrw golwg ar yrfa nodedig y dyn a adnabyddir yn bensaer Plaid Cymru.

  29/08/2011
 • Darlith Agoriadol Mawrth 2011

    2011 Cynhadledd

  D. Hywel Davies, a gyflwynodd ddarlith agoriadol Cymdeithas Hanes Plaid Cymru yn y Gynhadledd Wanwyn ar 25 Mawrth 2011, gyda’r hanesydd adnabyddus Dr John Davies (canol) a Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru, Dafydd Wigley (ar y dde). (Llun drwy garedigrwydd Dic Jones, Plaid Cymru Dwyrain Abertawe.)

  Gellir darllen darlith D. Hywel Davies yn adran Cyhoeddiadau y wefan.

  29/03/2011